1 Sopimusehtojen voimaantulo ja soveltaminen

Nämä sopimusehdot
tulevat voimaan 19.5.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi, ja korvaavat kaikki
aikaisemmin voimassa olleet yleiset ja erityiset sopimusehdot.

Näitä yleisiä
sopimusehtoja sovelletaan Digi Julkisivun (Y-tunnus: 3262596-1) toimittamiin
palveluihin ja asiakas sitoutuu käyttämään toimitettua palvelua näiden yleisten
sopimusehtojen mukaisesti, elleivät
asiakas ja Digi Julkisivu kirjallisesti toisin sovi.

3
Sopimuksen syntyminen

Sopimus
katsotaan syntyneeksi, kun jokin seuraavista tavoista osapuolten välillä
täytyy.

1) Kun Digi Julkisivu
toimittaa tilausvahvistuksen kirjallisesti tai sähköpostilla asiakkaalle.

2) Kun
asiakas hyväksyy yleiset sopimusehdot tilauksen yhteydessä.

3) Osapuolet
tekevät palvelusta kirjallisen tai sähköisen sopimuksen.

4 Palvelun toimittaminen

Toimitusajankohta ja
toimituksen hyväksyminen

Digi Julkisivu aloittaa palvelujen toimittamisen sovittuna
aikana tai kohtuullisen ajan kuluessa tilausvahvistuksen toimittamisesta.

Palvelu on toimitettu, kun Digi Julkisivu ilmoittaa palvelun
olevan käytettävissä. Asiakkaan on välittömästi toimituksen jälkeen
tarkastettava palvelu. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimituksen, ellei hän
reklamoi siitä kirjallisesti viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden
kuluessa, kun Digi Julkisivu on ilmoittanut palvelun olevan käytettävissä

Mikäli toimitus viivästyy asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta,
johtuvasta seikasta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen estävä seikka
on korjattu tai poistunut. Digi Julkisivulla on oikeus periä palveluun
kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa
asiakkaasta johtuvasta syystä. Jos palvelu toimitetaan asiakkaasta johtuvasta
syystä sovitun toimitusajankohdan jälkeen, Digi Julkisivulla on oikeus valita
sopiva toimitusajankohta.

Digi Julkisivulla on oikeus käyttää alihankkijoita tai muita
sopimuskumppaneita palveluiden toimittamisessa.

Asiakkaan
myötävaikutusvelvollisuus

Asiakkaan
tulee antaa Digi Julkisivulle pääsy tarpeellisiin palveluihin, laitteisiin ja laitetiloihin
sekä muutoinkin myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen

Asiakkaan on
annettava Digi Julkisivulle riittävät ja oikeat tiedot toimitusta ja palvelun
ylläpitoa varten ja ilmoitettava Digi Julkisivulle hyvissä ajoin muutoksista
antamissaan tiedoissa. Asiakas vastaa antamistaan tiedoista, ohjeista ja
määräyksistä sekä näiden mukaisesti suoritettujen palveluiden soveltuvuudesta
käyttötarkoitukseensa.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat
erityiset ehdot.

Palvelun
sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät sopimuksen,
tilausvahvistuksen ja mahdollisen palvelukuvauksen mukaisesti.

Digi Julkisivulla
on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja
käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita.

Palvelu,
ohjelmistot ja käyttöoikeus ohjelmistoihin toimitetaan ”sellaisinaan” ja
”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Johtuen alan kehityksestä palvelu
asiakkaan tilaamien palveluiden käytettävyys eri palvelualustoilla,
käyttöjärjestelmissä ja matkaviestimissä saattaa muuttua, johtuen mm.
käyttöjärjestelmien ja ohjelmien päivityksistä ja muutoksista.

Digi
Julkisivulla on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia
muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin
tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia
tällaisista muutoksista.

Digi
Julkisivu pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista
kohtuullisessa ajassa etukäteen, jos se on muutoksesta riippuen mahdollista.

6 Palvelun ylläpitäminen ja palvelun virhe

Palvelussa
katsotaan olevan virhe, jos se poikkeaa sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai
palvelukuvauksessa määritellyistä ominaisuuksista, edellyttäen että tämä
poikkeama vaikuttaa palvelun käyttämiseen.

Mahdollista
tietoliikenneyhteyden ajoittaista tai jatkuvaa hitautta ei ole pidettävä
palvelun virheenä, jos asiakkaan hankkima kapasiteetti on riittämätön asiakkaan
käyttöön nähden. Palvelu voi sisältää myös ajoittaisia tietoliikenne
yhteyksistä johtuvia häiriöitä, tai palvelukatkoksia sekä katkoksia, jotka
johtuvat ulkopuolista tietoverkko/liikenne yhteyksistä.

Digi
Julkisivu ylläpitää palvelun käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti ja korjaa
palveluissa olevat virheet kohtuullisessa ajassa normaalin työajan puitteissa

Digi
Julkisivulla on oikeus tilapäisesti sulkea tai keskeyttää palvelu, jos
käyttökatkos on tarpeen palvelun tai sen osan korjausta, päivittämistä tai
ylläpitoa varten taikka palvelun käytettävyyden tai toimivuuden
varmistamiseksi. Digi Julkisivu tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä
mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Ylläpito ei
kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut Digi Julkisivusta riippumattomasta
tai asiakkaan vastuulla olevasta syystä, kuten, palvelun virheellisestä
käytöstä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä palvelun käyttöä tai huoltoa
koskien, sekä palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, teleyhteyksistä,
ohjelmistoista tai määrityksistä taikka muun kuin Digi Julkisivun tekemästä
muutoksesta, korjauksesta, päivityksestä tai käyttämästä laitteesta/tarvikkeesta.

7 Asiakkaan vikailmoitus ja reklamointivelvollisuus

Asiakas on
velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen havaittuaan. Vikailmoitus tulee
tehdä joko sähköpostitse tai kirjallisesti. Digi Julkisivu pidättää itsellään
oikeuden laskuttaa asiakasta virheellisen häiriöilmoituksen aiheuttamasta
tarpeettomasta työstä.

Mahdollisessa
virhetilanteessa tai viasta asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti kahdeksan
(8) päivän kuluessa havaittuaan virheen. Mikäli reklamointia ei tehdä tässä
ajassa menettää asiakas oikeuden vahingonkorvaukseen tai sopimuksen purkuun.
Vahingonkorvausta on vaadittava yhden (1) kuukauden kuluessa virheen
havaitsemisesta.

Digi
Julkisivun vahingonkorvausvelvollisuus on yhteensä enintään kyseisen palvelun
yhden (1) kuukauden palvelumaksuja vastaava rahamäärä.

Digi
Julkisivu ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten esimerkiksi
saamatta jääneestä voitosta, tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai
keskeytymisestä aiheutuneista vahingoista tai kolmannelle osapuolelle olevien
velvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai muusta ennalta arvaamattomasta
vahingosta eikä hävinneistä tiedostoista tai sähköposteista, tai niiden
uudelleen luomisesta.

8 Sopimuskausi sopimuksen päättyminen

Sopimuskaudesta
sovitaan sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa. Ellei muuta ole sovittu, on
sopimus voimassa toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus on irtisanottava
kirjallisesti yksi (1) kuukausi ennen laskutusjakson päättymistä. Jos asiakas
päättää sopimuksen, etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta.

Määräaikainen
sopimus jatkuu sovitun määräajan jälkeen kolmen (3) kuukauden sopimusjaksoissa,
ellei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kunkin
sopimusjakson
päättymistä.

Asiakkaalla
on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos palvelun toimitus
kohtuuttomasti viivästyy Digi Julkisivun tuottamuksesta johtuvasta syystä.
Irtisanomisoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä
osaa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Digi Julkisivulla
on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain,

1) jos
asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta kohtuullisessa
ajassa Digi Julkisivun ilmoituksesta;

2) asiakas
ei ole maksanut erääntynyttä maksua 14 päivässä siitä, kun asiakasta on
huomautettu tästä kirjallisesti;

3) asiakas
on konkurssissa, selvitystilassa tai on muutoin maksukyvytön

Digi
Julkisivun tekemä irtisanominen ei lakkauta asiakkaan velvollisuutta maksaa
maksut sopimuskauden loppuun asti, paitsi jos irtisanominen johtuu
ylivoimaisesta esteestä tai yllä kohdasta 3)

9 Maksut ja laskutus

Asiakas
maksaa Digi Julkisivulle palvelusta ja sen käytöstä sopimuksessa sovitut tai
tilausvahvistuksessa määritellyt maksut tai kulloinkin voimassa olevan
hinnaston mukaiset maksut. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja
muut mahdolliset julkisoikeudelliset maksut.

Laskutus
tapahtuu laskutuskausittain etukäteen. Ellei muuta ole sovittu, on
laskutuskausi yksi (1) vuosi. Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on
EKP:n yritysten välisen kaupan viitekorko + 8 % p.a.

Sopimuksen
voimassa ollessa osapuolet voivat sopia palvelun kapasiteetin nostamisesta ja
tähän perustuvista uusista hinnoista.

Mikäli
asiakas haluaa laskea tilaamaansa kapasiteettia tai palvelutasoa;

1) on hän
kuitenkin määräaikaisissa sopimuksissa velvollinen maksamaan voimassa olevan
sopimuksen tai tilauksen mukaista hintaa määräaikaisen sopimuksen loppuun asti,
tai

2)
toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa velvollinen maksamaan alkuperäisen
sopimuksen tai tilauksen hintaa kuluvan laskutuskauden loppuun asti, kuitenkin
vähintään yhden (1) kuukauden ajan.

Tilauksen
tai palvelun muutoksista on asiakkaan ilmoitettava vähintään yksi (1) kuukausi
etukäteen. Tilauksen muutokset voidaan tehdä aikaisintaan yhden (1) kokonaan
kuluneen kuukauden kuluttua.

Mikäli Digi
Julkisivun toimittamaan palveluun sisältyy kolmannen osapuolen Digi Julkisivun
alihankkijana tai yhteistyökumppanina tuottamia palveluja, kuten lisensoituja
palveluja, ja kyseinen kolmas osapuoli muuttaa hinnoitteluaan, on Digi
Julkisivulla oikeus muuttaa hintaa vastaavasti.

Jos palveluun liittyvissä veroissa tai muissa viranomaisen
määräämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia, Digi Julkisivulla on
oikeus muuttaa hintoja vastaavasti.

Digi
Julkisivulla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan palvelun
hintaa ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen
muutoksen voimaantuloa.

Jos Digi
Julkisivu on asiakkaan vaatimuksesta tehnyt ylitöitä tai tehnyt
erityisjärjestelyä vaatineita töitä, Digi Julkisivulla on oikeus laskuttaa
näistä aiheutuneet lisäkustannukset.
Sopimukseen kuulumattomat palvelut ja työt veloitetaan voimassa olevan
hinnaston mukaisesti, ellei muuta ole sovittu.

Jos asiakas
tekee laskusta Digi Julkisivulle kirjallisen muistutuksen ja maksaa laskun
riidattoman osan, Digi Julkisivu ei sulje palvelua riidanalaisen osuuden maksamattomuuden
vuoksi muistutuksen tutkimisen aikana.

10 Varmuuskopiointi

Asiakas
vastaa palveluun tai palvelun avulla tallentamiensa tietojensa, tiedostojensa
ja dokumenttiensa varmuuskopioinnista ja niiden toimivuuden tarkastamisesta,
ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Digi Julkisivu ei vastaa tietojen,
tiedostojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen
aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista
kustannuksista.

Asiakkaan
kanssa voidaan sopia sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa
tai muutoin kirjallisesti asiakkaan käytössä olevien palvelimien,
-järjestelmien, ohjelmistojen ja tallennettujen tietojen varmuuskopioinnista
tietyin määräajoin sekä varmuuskopioiden säilyttämisestä ja palauttamisesta.

Ellei
varmuuskopioinnista ole erikseen sovittu, ei Digi Julkisivu voi taata
mahdollisessa virhetilanteessa järjestelmän ja tiedostojen palauttamisesta
virhetilannetta edeltävään tasoon.

11 Tietosuoja ja tietojen antaminen asiakkaan
palveluista ja lokitiedostoista
viranomaisille

Asiakas vastaa itse ja sitoutuu huolehtimaan riittävästä
omien tietokoneidensa ja muun tietojärjestelmänsä, tietoverkkojensa,
laitteiden, ohjelmistojen käyttämisen edellytysten suojauksesta.
Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden käyttää ja ylläpitää riittävän
tehokkaita viruksen torjuntaohjelmia ja muita suojauskeinoja.

Palvelu voi mahdollistaa sen, että asiakas voi kerätä ja
tallentaa henkilötietoja sekä seurata sähköistä viestiliikennettä palvelussaan.
Asiakas sitoutuu käsittelemään näitä tietoja vain siinä laajuudessa ja
sellaiseen käyttötarkoitukseen, joka lain nojalla on sallittua. Asiakkaan on
noudatettava soveltuvia lakeja ja on niiden noudattamisesta vastuussa.

Digi Julkisivulla on oikeus poliisiviranomaisen tai lain
mukaan muuten toimivaltaisen viranomaisen tekemän pyynnön perusteella luovuttaa
asiakkaan liittymää tai päätelaitteita koskevia tunnistamis- ja liikennetietoja
rikostutkinnallisiin tarkoituksiin siten kuin siitä on säädetty sähköisen
viestinnän tietosuojalaissa sekä esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin tai muun
viranomaisen toimivaltuuksia koskevassa lainsäädännössä.

12 Palvelun kautta toimitettu aineisto

Asiakas
vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Digi Julkisivulle tai
kolmansien osapuolten palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti asiakas
vastaa siitä, että asiakkaan Digi Julkisivun palvelimella toimittama tai niillä
säilyttämä tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu:

1) aineisto
ei aiheuta häiriötä televerkolle,

2) eikä
loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita immateriaalioikeuksia,

3) palvelua
ei käytetä laittomasti tekijänoikeuksilla tai muutoin suojattujen kuva- tai
äänitallenteiden, peli- tai tietokoneohjelmistojen välittämiseen ja/tai ns.
piraattituotteiden myyntiin (ml. ns. torrent-verkot ja peer-to-peer verkot),

4) ei
käytetä massapostituksiin (Spam) tai viestinverkkoja kohtaan suunnattuihin
ei-toivottuihin hyökkäyksiin, tai

5) ole
lainvastaista tai vastoin viranomaisten määräyksiä taikka hyvää tapaa.

6) Ei
sisällä aikuisviihdettä, pornografiaa, uhkapeleihin tai muihin näihin
rinnastettavia toimintoja, sisältöä tai mediaa.

Jos Digi
Julkisivu, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakkaan palvelun
kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille taikka Digi
Julkisivun tai kolmannen palvelimille, Digi Julkisivulla on oikeus poistaa
tällainen aineisto tai estää sen käyttö.

Koska Digi
Julkisivu ei valvo palvelua hyväksikäyttäen kolmansille toimitettua tai
kolmansilta saatua aineistoa, Digi Julkisivu ei vastaa näiden aineistojen ja
tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä.

Digi
Julkisivu ei myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston
mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista
vahingoista eikä sisältöön ja aineistoon liittyvistä vaatimuksista ja riidoista
ja mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

13 Asiakkaan velvollisuudet

Sen lisäksi
mitä muualla näissä ehdoissa ja erityisissä ehdoissa on määritelty, on
asiakkaan ilmoitettava viipymättä Digi Julkisivulle laskutusosoitteensa
muutoksesta. Myös nimen muutoksesta on ilmoitettava heti. Ilmoitukset on
tehtävä kirjallisesti.

Asiakaan
tulee myös huolehtia siitä, että kopioi tai tulostaa järjestelmästä siihen
tallentamansa tiedon tarvitsemassaan laajuudessa ennen sopimuskauden
päättymistä. Sopimuskauden päätyttyä Digi Julkisivu voi poistaa järjestelmästä
asiakkaan siihen tallentaman tiedon eikä Digi Julkisivulla ole sen jälkeen
velvollisuutta palauttaa asiakkaan järjestelmään tallentamia tietoja.

14 Palvelun sulkeminen

Asiakkaan oikeus
pyytää palvelun sulkemista.

Digi
Julkisivu sulkee palvelun asiakkaan pyynnöstä määräajaksi tai toistaiseksi.
Palvelun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukainen
maksu. Normaalit sopimuksen mukaiset maksut koskevat myös keskeytyksessä olevaa
palvelua.

Digi Julkisivulla oikeus
sulkea palvelu.

Digi
Julkisivulla on oikeus sulkea tai keskeyttää asiakkaan palvelut joko osittain
tai kokonaan, jos

1) asiakas
ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Digi Julkisivulle erääntynyttä
saatavaa 14 päivän kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä,

2) asiakas
on haettu selvitystilaan tai konkurssiin, asiakas on hakenut julkista haastetta
velkojilleen tai hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi taikka asiakas on
kaupparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän mukaan lakannut
olemasta,

3) asiakas
on aiheuttanut häiriötä televerkolle, -liikenteelle tai muille käyttäjille tai
muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja,

4) asiakas
on toimittanut tai asiakkaan palvelun kautta on toimitettu toisille palvelun
käyttäjille taikka Digi Julkisivun tai kolmannen palvelimille kohdassa 12. tarkoitettua
ei-toivottua aineistoa,

5) asiakas
ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo
olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, tai

6)
tuomioistuin, teletoimintaa valvova viranomainen tai muu viranomainen vaatii
palvelun sulkemista tai sen keskeyttämistä

Palvelun
käytön keskeyttäminen ei lakkauta käytön määrästä riippumattomien maksujen
maksuvelvollisuutta.

Digi
Julkisivu voi periä käytön uudelleen avaamisesta kulloinkin voimassa olevan
hinnaston mukaisen maksun, mikäli keskeyttäminen johtuu asiakkaasta.

15 Käyttäjätunnukset ja salasanat

Digi
Julkisivu toimittaa asiakkaalle tilausvahvistuksen yhteydessä käyttäjätunnukset
ja salasanat, numerot ja muut tunnukset palvelun käyttöä varten. Asiakkaalla on
sopimuksessa tai palvelukuvauksessa määritellyt oikeudet muuttaa palvelun
sisältöä tai asetuksia käyttäjätunnuksia hyväksikäyttäen.

Digi
Julkisivu varaa oikeuden muuttaa käyttäjätunnuksia tai salasanoja, mikäli
viranomaisten määräykset, palvelulliset tai tekniset syyt sitä edellyttävät. Digi
Julkisivu ilmoittaa käyttäjätunnuksien muutoksista asiakkaalle kohtuullisessa
ajassa ennen muutosta

Asiakas voi
pyytää Digi Julkisivua vaihtamaan salasanaa tai käyttäjätunnusta. Tästä
veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimenpidemaksu.

Asiakas saa
luoda omia tunnuksia ja salasanoja, jos niin on palvelukuvauksessa sallittu.
Asiakas ei saa käyttää tunnuksia sopimuksen päätyttyä.

Asiakkaan on
säilytettävä tunnuksia huolellisesti ja siten, että ne eivät joudu
ulkopuolisten käyttöön. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Digi
Julkisivulle tunnusten paljastumisesta tai oletetusta paljastumisesta
ulkopuolisille tai, jos palvelua on muutoin käytetty luvattomasti.

Käyttäjätunnus
on henkilökohtainen ja asiakas vastaa kaikesta sillä tai sen avulla tehdyistä
muutoksista asiakkaan palveluihin sekä väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta-
ja/tai korjauskuluista.

16 Verkkotunnuksiin liittyvät oikeudet

Asiakkaan
tulee perehtyä verkkotunnusrekisterien erillisiin sopimusehtoihin ja hyväksyä
ne. Sopimusehdot ovat saatavilla kyseisten verkkotunnusrekisterien
Internet-sivustoilla.

Digi
Julkisivu rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien
ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta toimien rekisteröinnissä asiakkaan
maksun välittäjänä ja valtuutettuna.

Verkkotunnus
rekisteröidään pelkästään asiakkaan antamien tietojen perusteella, joten
asiakkaan tulee varmistua tietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa siitä, että
hänellä on käyttöoikeus rekisteröitävään verkkotunnukseen.

Mikäli
rekisteröintiä haetaan verkkotunnuslain tai muiden säädösten vastaisesti, voi
Viestintävirasto tai muu rekisteröintiviranomainen hylätä tai perua
rekisteröinnin verkkotunnuslain tai muun säännöksen vastaisena, esim. seuraavin
perustein:

1) tunnus on
siirretty toiselle ilman tunnuksen haltijan tai suojatun nimen tai merkin
haltijan suostumusta, ja tämä pyytää tunnuksen peruuttamista;

2) on
painavia perusteita epäillä, että tunnus on suojattu nimi tai merkki, ja nimen
tai merkin haltija pyytää tunnuksen peruuttamista;

3) on
painavia perusteita epäillä, että tunnus on suojatun nimen tai merkin johdannaisnimi
tai -merkki ja se on hankittu ilmeisessä hyötymis- tai
vahingoittamistarkoituksessa, ja nimen tai merkin haltija pyytää tunnuksen
peruuttamista.

Mikäli
asiakas ei kahden viikon kuluessa pysty esittämään hyväksyttävää oikeutta
rekisteröinnilleen, on mahdollista, että rekisteröinti jää toteutumatta tai se
perutaan jälkikäteen. Näissä tapauksissa Digi Julkisivu ei hyvitä asiakkaalle
tämän suorittamia rekisteröinti- tai palvelumaksuja.

Mikäli Digi
Julkisivu ylläpitää asiakkaan verkkotunnuksia tai on rekisteröinyt asiakkaan
verkkotunnuksen, on Digi Julkisivulla myös oikeus uusia verkkotunnus asiakkaan
lukuun ja periä siitä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta.

17 IP-osoitteet

Digi
Julkisivun IP-palveluissa käytettävät IP-osoitteet ovat pääsääntöisesti Digi
Julkisivun omaisuutta ja palaavat Digi Julkisivun hallintaan, kun
palvelusopimus päättyy.

Digi
Julkisivulla on oikeus teknisistä syistä johtuen muuttaa asiakkaan käytössä
olevia IP-osoitteita. Näistä muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle yhtä (1)
kuukautta ennen muutosta.

Joissakin Digi
Julkisivun palveluissa jaetaan dynaamisia IP-osoitteita, jotka vaihtuvat
yhteyskertojen välillä tai yhteyden aikana. Nämä osoitteet ovat Digi Julkisivun
tarjoama yhteyden käyttämiseen tarvittava palvelu. Asiakkaalla ei ole mitään
muita kuin käyttöaikaisia oikeuksia kyseisiin IP-osoitteisiin.

Asiakasta
kielletään aktiivisesti rekisteröimästä dynaamisesti jaettuja IP-osoitteita
mihinkään palveluun, josta voi aiheutua toiselle osoitetta käyttävälle
asiakkaalle ei-toivottuja tietoliikenneyhteyksiä.

Mikäli
asiakas kiellosta huolimatta tekee kyseisen rekisteröinnin, katsotaan hänen
häirinneen tahallisesti tietoliikennettä ja hän on korvausvelvollinen
aiheuttamastaan haitasta Digi Julkisivulle ja kolmansille osapuolille.

Joihinkin
palveluihin asiakas voi kytkeytyä olemassa olevilla omilla IP-osoitteillaan tai
hankkia omat osoitteet palveluaikana. Mikäli asiakkaan hankkima palvelu
mahdollistaa näiden osoitteiden käytön, on tästä erikseen sovittu kyseisen
palvelun palvelukohtaisissa ehdoissa.

18 Immateriaalioikeudet

Kaikki
palveluihin, ohjelmistoihin, aineistoihin sekä palvelun suorittamiseen
liittyvään työhön ja sen perusteella syntyneisiin aineistoihin liittyvät
immateriaalioikeudet kuuluvat Digi Julkisivulle, Digi Julkisivun alihankkijoille
tai Digi Julkisivulle palvelun tai ohjelmiston lisensoineelle kolmannelle
osapuolelle, eikä niitä miltään osin siirretä asiakkaalle.

Asiakkaalla
ole ilman Digi Julkisivun etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta
kopioida, kääntää tai muuttaa aineistoa, asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka
luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta
johdu. Asiakas ei saa poistaa, muokata tai peittää palvelussa olevia
tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeusmerkintöjä.

Siltä osin
kuin Digi Julkisivu tuottaa palvelun itse Digi Julkisivu vastaa siitä, että
palvelu ei yksistään loukkaa sopimuksen solmimishetkellä palvelun Suomessa voimassa
olevia immateriaalioikeuksia. Kolmannen osapuolen, ml. lisensioijien,
valmistamissa tai tuottamissa palveluissa ja ohjelmistoissa noudatetaan ko.
kolmannen osapuolen käyttöoikeus-, lisenssi tai palveluehtoja ja näissä
määriteltyjä immateriaalioikeuksia.

Mikäli
asiakasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella,
että Digi Julkisivun itse tuottaman palvelun käyttäminen loukkaa suojattua
tekijänoikeutta, huolehtii Digi Julkisivu parhaaksi katsomallaan tavalla
asiakkaan puolustuksesta ja korvaa asiakkaan maksettavaksi tuomitut korvaukset.

Digi
Julkisivun vastuu edellyttää, että asiakas ilmoittaa vaatimuksista
kirjallisesti välittömästi niistä tiedon saatuaan ja samalla antaa valtuutuksen
Digi Julkisivulle asiakkaan eduista huolehtimiseksi sekä antaa Digi
Julkisivulle tarpeellisen
tiedon ja avun.

Jos Digi Julkisivu
katsoo edellä mainittu immateriaaliloukkauksen olevan todennäköinen, Digi
Julkisivu harkintansa mukaan hankkii omalla kustannuksellaan oikeuden palvelun
tai sen osan käytön jatkamiseen, korvaa palvelun vastaavalla tuotteella tai
muuttaa palvelua siten, ettei loukkausta enää tapahdu. Digi Julkisivu voi myös
tällöin irtisanoa palveluntuottamisen välittömästi.

Digi
Julkisivu ei vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista siltä osin kuin ne
koskevat muuta kuin Digi Julkisivun tuottamaa palvelua tai ohjelmistoa. Digi
Julkisivu ei myöskään vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka
aiheutuvat asiakkaan palveluun tekemästä muutoksesta, sopimuksen vastaisesta
käyttötarkoituksesta tai siitä, että palvelua käytetään yhdessä toisen
toimittajan toimittaman tai asiakkaan tuottaman palvelun kanssa tai vastoin Digi
Julkisivun antamia ohjeita.

Digi
Julkisivun vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksen osalta rajoittuu tämän
kohdan 18 mukaisiin toimenpiteisiin. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan Digi
Julkisivun käyttöön luovuttaman ohjelmiston tai aineiston käyttö ei loukkaa
kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Asiakkaan tulee hankkia tarvittavat
oikeudet ja korvata Digi Julkisivulle kaikki immateriaaliloukkauksesta
aiheutuneet vahingot.

19 Vastuunrajaus ja vahingonkorvaus

Palvelun
virheestä johtuva Digi Julkisivun vastuu rajoittuu sen vastuulla olevan
virheellisen palvelun korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti
suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen.

Missään
tilanteessa Digi Julkisivu ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä tai
epäsuoria vahinkoja, kuten tuoton tai hyödyn menetystä, liikevaihdon tai
tuotannon vähenemistä, tiedon katoamista tai viivästymistä, tai muuta
välillistä vahinkoa.

Virhe- ja
viivästystilanteissa Digi Julkisivu on velvollinen korvaamaan asiakkaalle vain
sen tahallisesti tai tuottamuksella aiheutetut, asiakkaan osoittamat välittömät
vahingot. Enimmäismäärä on kyseisen palvelun osalta sen laskennallinen
kuukausihinta.

Vahingonkorvausta
on vaadittava Digi Julkisivulta kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen
perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai kuukauden
kuluessa toimituksen tapahtumisesta.

20 Sopimuksen päättyminen

Sopimuksen
irtisanominen

Sopimuksen
irtisanomisesta voidaan sopia sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa. Mikäli
näissä ei ole määräyksiä tai ehtoja sopimuksen irtisanomiseen sovelletaan
irtisanomiseen mitä näiden ehtojen kohdassa 8 on määrätty.

Sopimuksen
purkaminen

Asiakkaalla
on oikeus purkaa sopimus, jos palvelu poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä Digi
Julkisivu korjaa puutetta tai uusi toimitusta kohtuullisessa ajassa asiakkaan
kirjallisesta huomautuksesta, taikka jos palvelun toimitus viivästyy
kohtuuttomasti Digi Julkisivun tuottamuksesta johtuvasta syystä. Asiakkaan
purkuoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa.

Digi
Julkisivu voi purkaa palvelusopimuksen kokonaan tai osittain, jos

1) palvelu
on ollut suljettuna asiakkaan pyynnöstä yli kolme (3) kuukautta,

2) palvelu
on ollut suljettuna kohdassa 14 mainitusta syystä kolme (3) kuukautta tai

3) asiakas
on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan, eikä korjaa rikkomustaan
neljässätoista (14) vuorokaudessa Digi Julkisivun kirjallisesta vaatimuksesta.

Purku- ja
irtisanomisilmoitukset on tehtävä kirjallisesti

21 Salassapitovelvollisuus

Osapuoli
sitoutuu pitämään luottamuksellisena toiselta osapuolelta saamansa
luottamukselliset aineistot ja tiedot. Digi Julkisivu pidättää kaikki oikeudet
luovutettuihin aineistoihin ja tietoihin, eikä asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä
kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi
sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä.

Sopimuksen
päättyessä osapuolen on palautettava toiselta osapuolelta saamansa tiedot ja
aineisto sekä hävitettävä hallussaan oleva aineisto ja kopiot. Kumpikin
osapuoli vastaa osaltaan siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät sekä
osapuolen mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin
salassapitosäännöksiin. Tämä salassapitoehto on voimassa myös sopimuksen päättymisen
jälkeen.

22 Ilmoitukset

Asiakkaan
tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti Digi
Julkisivun sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen tai
sähköpostiosoitteeseen.

Digi
Julkisivun tulee lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset
asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen taikka asiakkaan Digi
Julkisivulle ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

23 Force majeure ja vapauttamisperusteet

Sopijapuoli
vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos
sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu
vapauttamisperusteista. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan
sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan
vaikuttava tapahtuma, jota sopimuspuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta
tehtäessä ja joka on sopimuspuolista riippumaton, tai jonka vaikutusta ei voida
kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota,
kapina, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset,
vientilisenssin epääminen, pakko-otto tai takavarikko, tuonti- tai
vientikielto, luonnonmullistus, vakava epidemia, yleisen liikenteen,
tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, käyttövoiman rajoitukset,
työselkkaus, tulipalo, tai kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen
osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai
viivästyminen, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio taikka muu
vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy sekä
edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa
olevat virheet taikka viivästykset.

Jos
sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa
mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin
kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä
kohtuullisena.

24 Sopimusehtojen muuttaminen ja toimittaminen

Digi
Julkisivu voi muuttaa näitä Yleisiä Sopimusehtoja ja/tai Palveluita koskevia
Erityisiä Sopimusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista sopimusehdoista
vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin
kirjallisesti ja Digi Julkisivun verkkosivustolla.

Tiedottaminen
tapahtuu kirjallisesti siihen osoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut
laskutustaan varten edellisen laskutusjakson alussa tai muutoin sovitulla
tavalla. Tässä kohdassa mainitut ehdot voivat muuttua myös lain, asetuksen tai
viranomaispäätöksen johdosta.

Asiakkaalla
on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyväksi muutoksen
voimaantullessa, jos Digi Julkisivu ilmoittaa muuttavansa sopimusehtoja, kuitenkin aikaisintaan
seuraavan laskutuskauden päättyessä.

Nämä
Sopimusehdot ja erityiset sopimusehdot ovat saatavilla Digi Julkisivun verkkosivulla.
Digi Julkisivu toimittaa asiakkaan pyynnöstä toimitusehdot maksutta asiakkaalle
postitse tai sähköpostitse.

25 Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Tähän
sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksen
soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet tulee ensisijaisesti
ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksista aiheutuvat riidat,
joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, ratkaistaan
käräjäoikeudessa.

Kuluttaja-asiakas
voi kuitenkin nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka
tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi oikeus
saattaa asia kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi.